logo

Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „nariadenie GDPR“).

Spoločnosť ERLIS, s. r. o., dodržiava platné právne predpisy ochrany osobných údajov a v súlade s nariadením GDPR Vám poskytuje nasledovné informácie:

1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše  osobné údaje, je spoločnosť ERLIS, s.r.o. so sídlom Rybničná 40, PSČ 831 06 Bratislava, IČO: 35 794 194, IČ DPH: SK2020234689, DIČ: 2020234689, zapísaná Okresným  súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22300/B, (ďalej aj ako „ERLIS, s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“).  
 
2. Aké osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť ERLIS, s. r. o.,  spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom  rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet objednávky, miesto výstavby a parcelné číslo, Okrem vyššie uvedených údajov, u  fyzických osôb - podnikateľov spracúvame aj  IČO, DIČ a IČ DPH, ak ho majú pridelené.   
 
3. Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť ERLIS, s. r. o.,  spracúva Vaše osobné údaje na základe právneho základu - súhlas, na základe právneho základu - plnenie zmluvy, svojho oprávneného záujmu ako aj z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti. V nasledovnom bode Vám uvádzame, na základe akého právneho základu spracúvame Vaše osobné údaje pri konkrétnom účele spracúvania.       

4. Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

a) účelom spracúvania je zhotovenie projektu a poskytnutie súvisiacich služieb, ako aj dodanie objednaného tovaru, právnym základom sú predzmluvné vzťahy a zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, (osobné údaje budú použité na predzmluvný vzťah),   

b) účelom spracúvania je vedenie a evidencia obchodnej komunikácie, právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, oprávnený záujem je získanie všetkých relevantných informácii potrebných k zabezpečeniu vedenia a evidencie obchodnej komunikácie,   

c) účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovníctva a obchodnej agendy,
právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR – zákonná povinnosť,  vyplýva z osobitných predpisov ako je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty  a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účely vyplývajúce z osobitných predpisov,

d) účelom spracúvania je zasielanie marketingovej  komunikácie (zasielanie noviniek / newslettrov) a remarketing, právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR; oprávneným záujmom je poskytnutie potrebných informácií a ponuka tovaru alebo služieb pre dotknuté osoby, ktoré pred uzavretím zmluvného vzťahu požiadali spoločnosť ERLIS, s. r. o., o poskytnutie potrebných informácií a zaslanie ponuky tovaru alebo služieb,    

e) účelom spracúvania je správa registratúry, právnym základom pre vyššie uvedené účely je čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR (zákonná povinnosť podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),

f) účelom spracúvania je správa prípadných  pohľadávok alebo iných nárokov, ich uplatňovanie a vymáhanie v súdnom, mimosúdnom alebo inom konaní, právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR; oprávneným záujmom je zabezpečenie informácii potrebných k uplatneniu prípadných pohľadávok alebo iných nárokov.      

5. Aká je doba uchovávania Vašich údajov?

Vaše osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe Vami udeleného súhlasu sa uchovávajú dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte. Vaše osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu sa uchovávajú dovtedy, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Vaše osobnú údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe predzmluvných vzťahov  alebo zmluvy sa uchovávajú 5 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Vaše osobnú údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe zákona sa uchovávajú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne 10 rokov.  

6. Aké máte práva?

Nariadenie GDPR Vám priznáva nasledovné práva:

a) právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa  Vás  týkajú, článok 15 nariadenia GDPR,
b) právo na opravu osobných údajov, článok 16 nariadenia GDPR,
c) právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”), článok 17 nariadenia GDPR (toto právo si nemôžete uplatniť, pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu - splnenie si zákonnej povinnosti),
d) právo na obmedzenie spracúvania, článok 18 nariadenia GDPR,
e) právo na prenosnosť údajov, článok 20 nariadenia GDPR, (toto právo si nemôžete uplatniť, pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu - splnenie si zákonnej povinnosti alebo na základe právneho základu oprávnený záujem),
f) právo namietať, článok 21 nariadenia GDPR, (toto právo si nemôžete uplatniť, pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu - splnenie si zákonnej povinnosti, plnenie zmluvy alebo na základe Vami poskytnutého súhlasu),

g) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, článok 7 ods. 3 a článok 13 nariadenia GDPR, (v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu - súhlas),

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, článok 13 ods. 2 nariadenia GDPR.

Vyššie uvedené práva si u spoločnosti ERLIS, s. r. o., môžete uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@erlis.sk.

7. Dozorným orgánom, u ktorého si môžete uplatniť svoje právo podať sťažnosť je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Telefonický kontakt +421 2 32 31 32 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

8. Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria: spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, poskytovatelia poštových a doručovacích služieb, subjekty zabezpečujúce marketingovú komunikáciu alebo remarketing, subjekty poskytujúce služby podpory predaja, subjekty inzerujúce v katalógu prevádzkovateľa, subjekty vyhotovujúce cenovú ponuku alebo projektovú dokumentáciu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, externý účtovník, audítor, advokát, orgány verejnej moci, ktorým sa poskytujú osobné údaje zo zákona. Ak nie je v zákone uvedené inak, Vaše osobné údaje sa príjemcom poskytujú na základe písomnej zmluvy alebo dodatku k existujúcej zmluve medzi prevádzkovateľom a príjemcom.

9. Cezhraničný prenos údajov

Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne  na území EÚ a EHS.   

10. Existencia automatizovaného rozhodovania

Prevádzkovateľ nevykonáva rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú Vás ako dotknutej osoby alebo ju podobne významne ovplyvňujú. (Článok 22 nariadenia GDPR).

11. Informácie týkajúce sa webstránky Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nezisťuje údaje o tom, kedy Vy, ako dotknutá osoba pristupujete na našu web stránku, čo na tejto stránke hľadáte, či si vytvárate konto a kedy sa do konta prihlasujete.  

Prevádzkovateľ nespracúva  údaje o zariadeniach a počítačoch, IP adresách, nastaveniach prehliadačov, ani údaje o  operačných systémoch dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ nezisťuje z ktorej internetovej stránky dotknutá osoba pristúpila na web stránku prevádzkovateľa.

12. Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti neupravené týmto Oznámením sa riadia nariadením GDPR.  

Na účel zosúladenia tohto Oznámenia platnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo toto Oznámenie kedykoľvek zmeniť, doplniť, alebo nahradiť novým Oznámením.  
 
Toto Oznámenie je účinné od 25.5.2018.© Všetky práva vyhradené - www.erlis.sk
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.erlis.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť